OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.duverujsveintuici.cz

Obchodní podmínky, které upravují prodej na www.duverujsveintuici.cz

Výklad pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují prodej on-line služeb (tzn. e-booků a on-line seminářů) a zboží, které nabízí prodávající na www.duverujsveintuici.cz a jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající a provozovatelkou webových stránek www.duverujsveintuici.cz je Petra Janoušková, IČ: 67377629, se sídlem Mírová 6/89, 103 00 Praha 10, zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu Městské části Praha 22 od 16.6.2003, č.j. P22 2623/2016 OŽ 02

Kontakt na prodávajícího je petra@duverujsveintuici.cz a tel. 774 898 415.

E-bookem se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěná na www.duverujsveintuici.cz.

On-line seminářem se rozumí školení, které má převážně informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet.

Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – podnikatel je každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu on-line službu nebo zboží, které si kupující objednal a závazek kupujícího uhradit kupní cenu.

 

Uzavření kupní smlouvy, úhrada kupní ceny

Kupní cena je splatná na základě faktury.

Prodávající zašle kupujícímu fakturu zpravidla ihned po přijetí objednávky ze strany kupujícího.

V případě, že e-book je zdarma, prodávající fakturu kupujícímu nezasílá.

Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo platební kartou.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena připsáním platby na účet prodávajícího.

Náklady na při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese kupující.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce a otázky ní související se řídí českým právem.

 

Doručení on-line služby

Prodávající zašle přístupové údaje ke stažení popř. ke zpřístupnění on-line služby kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři po úhradě kupní ceny. 

Po přijetí přístupových údajů je kupující oprávněn stáhnout e-book do svého počítače, popř. shlédnout on-line seminář.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že si kupující objednal u prodávajícího zboží má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy a to tak, že kupující zašle nejpozději do 14-ti dnů od uhrazení kupní ceny odstoupení od smlouvy na email prodávajícího petra@duverujsveintuici.cz.

Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu, kterou uhradil, bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy na účet, ze kterého kupní cenu hradil.

 

Souhlas se zpracováním a archivováním osobních údajů

Kupující spolu s objednávkou produktu uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu § 5 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zpracování a archivování k potřebám provozovatelky zejména k zasílání obchodních sdělení. Veškeré údaje jsou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv ze strany účastníka kurzu odvolán emailem nebo dopisem adresovaným provozovatelce.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce oprávněný shromažďovat osobní údaje pod reg. číslem 00065111.

 

Duševní vlastnictví prodávajícího

On-line služby a zboží prodávaná na www.duverujsveintuici.cz jsou výsledkem duševní činnosti prodávajícího, je majetkem prodávajícího, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Kupující může použít obsah on-line služby pouze pro svojí vlastní osobní potřebu. Kupující není oprávněn obsah on-line služby dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

 

Řešení sporů

Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci (www.coi.cz).

Spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.5.2016